top of page

Beyond Training

Beyond Training

Beyond Training สถาบันฝึกอบรมภายในองค์กรและการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ xxxx ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้าง “ สังคมแห่งสติปัญญา ” ให้เกิดขึ้นจริง เริ่มแรกเราได้เข้าสู่ธุรกิจด้านฝึกอบรมด้วยรูปแบบการจัดสัมนา(Event) ขนาดเล็กจนพัฒนาไปสู่งานสัมนาระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมต่องานมากกว่า 1000 คน

ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งทำให้ Beyond Training เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง และมีโอกาสได้ร่วมมือกับวิทยากรผู้เป็น Master trainer ระดับประเทศ ในการรับฝึกอบรมภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ (In-House Training) จนได้รับความไว้วางใจและถูกยกให้เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานด้านการฝึกอบรมอันดับต้น ๆ

เมื่อเข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ที่ต่างขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Beyond Training ได้พัฒนาคุณภาพแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาอีกระดับในรูปแบบ หลักสูตรออนไลน์ เพื่อก้าวเท่าทันกับความเปลียนแปลงที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันเรามีหลักสูตรที่ผลิตออกมาแล้วมากกว่า 120 หลักสูตร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

bottom of page