Khru Bew

Khru Bew

จบ ป.โท ด้านการกำกับการแสดงจาก ประเทศอังกฤษ แต่รักการแสดงมาก พอเรียนจบกลับมาก็เริ่มงานสอนการแสดงทันที และทุกวันนี้ยังไปเรียนการแสดงเพิ่มทุกปี