top of page

COMMUNITY MARKETING

/ SERVICES

COMMUNITY 
MARKETING

การสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบใหม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมคอมมูนิตี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ DNA แบรนด์เพื่อจะสื่อสารคุณค่าที่แบรนด์ส่งมอบให้กับผู้บริโภคผ่านประสบการณ์
นี้จึงเป็นแนวทางใหม่ที่แบรนด์ไม่อาจมองข้ามเพื่อจะสามารถเข้าไปยังใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้ 

bottom of page